EDUCA

TESLA Electrontubes s.r.o. „Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců TESLA Electrontubes s.r.o.“ CZ.1.04/1.1.04/B3.00257

Společnost TESLA Electrontubes s.r.o. je ryze česká společnost s dlouholetou tradicí výroby a výzkumu aktivních vakuových prvků, zejména elektronek pro použití jak v průmyslu, tak ve vysílací technice. Historie vakuové výroby sahá do roku 1922. Nabídka v současnosti obsahuje následující produktové skupiny: spínače, vysílací a průmyslové elektronky, tyratrony, klystrony, jiskřiště, kondenzátory, vakuové průchodky. Kromě udržování výroby původních, stále používaných typů, se společnost zabývá výzkumem a vývojem nových produktů. Dále společnost vyrábí a dodává vysílací zařízení pro šíření radiového signálu.

Projekt nese název „Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců TESLA Electrontubes s.r.o.“ a je určen pro interní zaměstnance firmy jejichž profese má vazbu k produktové struktuře společnosti.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Číslo globálního grantu je CZ.1.04/1.1.04 a nese název „Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA“.

Cíle projektu

 • zajistit dostatečnou úroveň zastupitelnosti;
 • vytvořit jedinečný odborný systém vzdělávání zaměstnanců v oboru vakuové a vysílací techniky;
 • vytvořit metodiku pro vzdělávání nových zaměstnanců, urychlit jejich integraci do organizace a rozvoj;
 • odbourat bariéry bránící cílové skupině prohloubit kvalifikaci, motivovat ji ke zvyšování odbornosti, zatraktivnit obor vakuové a vysílací techniky;
 • zjistit a odstranit případné rezervy a neefektivní procesy při výzkumu a výrobě a navazujících činnostech.

Cílová skupina

 • zaměstnanci společnosti TESLA Electrontubes s.r.o. z Říčan; jedná se o zaměstnance věnující se výrobě, kontrole, výzkumu a vývoji vakuové a vysílací techniky a technicko-hospodářskému zabezpečení chodu společnosti.
EDUCA - logo
Povinná publicita
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt

Dnem 1.1.2014 byla zahájena realizace projektu

„Rozvoj specifického vzdělávání zaměstnanců TESLA Electrontubes s.r.o.“

Projekt bude probíhat do 30.4.2015

Základním východiskem pro realizaci projektu se staly výsledky analýzy, která byla ve společnosti realizována. V rámci empirického šetření byla zjištěna skutečnost možného nedostatku odborně vzdělaných pracovníků v oboru vakuové a vysílací techniky, nemožnost zajištění adekvátního vzdělávání externí formou v ČR, neúměrnost nákladů u školení v zahraničí a zejména pak intenzivní skutečnost existence vzdělávacích potřeb zaměstnanců podniku.

Předmětem projektu je vytvoření komplexního programu vzdělávání cílové skupiny 54 zaměstnanců v oboru vakuové a vysílací techniky společnosti, který zahrne komplexní tématický rámec znalostí a dovedností v interakci na praktické zaměření.

Vzdělávání proběhne v průběhu 16 měsíců. Projekt délkou i obsahem uspokojuje identifikované zájmy a potřeby cílové skupiny - zvyšovat odbornou způsobilost profesí potřebných ve specifickém oboru vakuové techniky, zároveň má přínos pro obor jako celek tím, že posiluje lidské zdroje v této oblasti. Díky přístupu k high-tech technologiím a unikátnosti motivuje pracovníky, aby neopouštěli obor, a vytváří pro ně adekvátní podmínky.

Samostatnými aktivitami projektu je příprava vnitropodnikových lektorů v oblastech komunikačních a presentačních dovedností a v prohloubení jejich oborových teoretických znalostí. Bude zpracována metodika pro uchopení specifického vzdělávání, metodika pro nově nastoupivší zaměstnance a komplexní školící dokumentace v podobě sylabů a metodických listů pro jednotlivé předměty školení.

Výuka probíhá v 5 školících modulech a 42 submodulech:

 • Materiály
 • Technická příprava a měření
 • Výrobní školení
 • V a V školení
 • Obecné školení ( max. 20% )
EDUCA - logo
Povinná publicita
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Odkazy

Informace o funkci tohoto fondu, typech operačních programů a jeho působnosti v ČR www.esfcr.cz

V sekci "Podpora podnikání", "Rozvoj lidských zdrojů" najdete základní informace ke GG EDUCA www.mpo.cz

Souhrnné informace a odkazy týkající se Strukturálních fondů EU a možností jejich využití v ČR www.strukturalni-fondy.cz